Studying in the UK

与团队见面

我们这里有一支伟大的球队,在SGI,具有从我们运行的教师培训课程,丰富的教师培训经验,一些教师。有些人在教学和语言相关的学科高级英语语言教学资格和硕士学位。 

 

 

Meet The SGI Team
研究总监,意大利SGI;资深英语教师和教师培训
Meet The SGI Team
研究总监
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训协调员
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训